คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพิธ โชคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุณฤทธิ์ ตอพล
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายฐกิจ แนวกำพล
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ มณีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเหวย ตอพล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย บุญโยธา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายกงหลี แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ผู้แทน อปท.
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม รองจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทน อปท.
ชื่อ-นามสกุล : นายสานิตย์ ทองเงา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชนศรีพัฒนา ๑
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.ดิเรก ไพศาลธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : แก้งคร้อเหนือ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางลำใย ลอดทอน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศารัตน์ จันทรวิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางผุสดี คาดสนิท
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี เลิศหว้าทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณี กันชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา