ปฐมวัย

นางกัญญาณัฐ นวนละออง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางศศิตา ภูผาเผย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางธมลพรรณ พงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสุกัญญา นาติโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนิตยากร ชำนาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางบุษราพร เคณาอุประ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3