ปฐมวัย

นางกัญญาณัฐ นวนละออง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางศศิตา ภูผาเผย
ครูผู้ช่วย

นางธมลพรรณ พงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา นาติโน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยากร ชำนาญ
ครูผู้ช่วย

นางบุษราพร เคณาอุประ
ครูผู้ช่วย