คณะผู้บริหาร

นางอรุณี กันชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรทัย กระพี้นอก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา