ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณี กันชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรทัย กระพี้นอก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2556