พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน
     ๑. การจัดการเรียนการสอนและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
      ๒. การปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี
      ๓. การเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะด้านกีฬาและนัทนาการ
      ๔. ผู้เรียนรู้จักใช้ทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

ยุทธศาสตร์
      ๑. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
       ๒. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี
       ๓. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านกีฬาและนัทนาการ
       ๔. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนรู้จักใช้ทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง