วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
  โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ  วิชาการก้าวหน้า  รักษาความสะอาด  มารยาทดี
กีฬาเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง