ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เปิดสอนวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ในระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โดยใช้อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก้งคร้อเป็นสถานที่เรียน  ส่วนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้เช่าอาคารเรียนของโรงเรียนจุฑารัตน์(เดิม)  เป็นสถานที่เรียน   ขณะดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนจนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เทศบาลตำบลแก้งคร้อได้มอบให้นางสาวสุรีรัตน์  ธรรมโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแก้งคร้อ  และตั้งแต่วันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  นายเอกพล  สุวรรณรัตน์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแก้งคร้อ  จากการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ  ครั้งที่ ๑  ปี ๒๕๕๖  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  สภาฯได้เห็นชอบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น " โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ "   วันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ทางโรงเรียนได้รับโอนย้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอีก ๒ ตำแหน่ง คือนางอรุณี   กันชัย  และนางสาวอรทัย  กระพี้นอก