ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
04 ส.ค. 59 รณรงค์การไปออกเสียงประชามติ